หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับ EEC

21 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 684)

จากบทความเรื่อง อีอีซีกับการก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในหนังสือพิมพ์รายวันไทยโพสต์ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ในคอลัมน์โลกใบใหม่มีเนื้อหาน่าสนใจ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาพื้นที่อีอีซีหรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันว่าเป็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด ภาค 2 นั้น ยังต้องมีการเดินหน้าสร้างงานอีกหลายมิติ ตั้งแต่การขับเคลื่อนโครงการ การวางกรอบการพัฒนา และการแก้ปัญหาเก่าที่มีมาช้านาน ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนอีอีซีอย่างยิ่ง
 
การพัฒนาอีอีซี หรือที่รู้จักกันว่าอีสเทิร์นซีบอร์ด ภาค 2 นั้น ต่างจากภาคแรกเพราะการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมครั้งแรกสร้างผลกระทบในพื้นที่อย่างกว้างขวาง แต่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อีอีซีมีนัยสำคัญหลายประการคือ การเปลี่ยนแปลงนี้จะขับเคลื่อนไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 10 กลุ่มสำคัญ ที่เรียกว่า 10 S-CURVE ที่แบ่งเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเก่า และ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่กำหนดให้เป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 5 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมกลุ่มท่องเที่ยวรายได้ดีและเชิงสุขภาพ กับอุตสาหกรรม 5 กลุ่มใหม่ที่จะเป็นพลังเศรษฐกิจใหม่ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกคือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน – โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ล่าสุด มี S-CURVE ใหม่คือ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่รัฐบาลวางกรอบนโยบายการพัฒนาไว้
 
นอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้ว เทคโนโลยีในการผลิตและกระบวนการการจัดการยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอุตสาหกรรมสะอาด มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร มีผลผลิตที่มีมาตรฐานตอบสนองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอดีต มีทิศทางที่นำสู่เศรษฐกิจในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
การพัฒนาอีอีซีนอกจากจะปรับระดับอุตสาหกรรมด้านการคมนาคม โลจิสติกส์ การดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตแล้ว ยังส่งผลต่อการปรับโครงสร้างเมืองยุคใหม่ด้วย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองใหม่ในแบบสมาร์ทซิตี้เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐาน – คุณภาพชีวิตแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในอนาคต ที่สำคัญมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันทาง ด้านการศึกษาเพื่อร่วมมือกันพัฒนา
 
โดยมุ่งสนองความต้องการของภาคสังคมและการผลิต ที่เป็นจริงมาเป็นแกนในการผลิตบุคลากรระบบการศึกษาเพื่อตอบสนองด้านเศรษฐกิจ สังคม และขจัดความสูญเปล่าทางการศึกษา ปรับให้การศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นแกนหลัก ในการพัฒนาด้านบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอีอีซี และมุ่งสู่ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศ ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศมีความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ สามารถก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่สนองตอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์