หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘พาณิชย์’ หารือเลขาธิการอาเซียน พร้อมรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนปีหน้า

21 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1257)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2561 ถึงความร่วมมือของรัฐบาลไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนในการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
 
การหารือครั้งนี้ ไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า โดยในด้านเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ รวม 7 การประชุม ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะผลักดันให้มีความคืบหน้าหรือเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยตลอดทั้งปี 2562 ที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นกำลังสำคัญหลักในการสนับสนุนการทำงานและความร่วมมือต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน ซึ่งเลขาธิการอาเซียนแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของไทย รวมทั้งร่วมผลักดันความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้มีความก้าวหน้าและได้รับประโยชน์ร่วมกัน
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นร่วมกันว่า เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการเป็นประชาคมที่มีความเชื่อมโยง รวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้น มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อาเซียนควรให้ความสำคัญกับการทำงานในประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว (cross-cutting) ทั้งระหว่างเสาประชาคม และระหว่างองค์กรรายสาขามากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนด้วย
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป โดยเห็นพ้องกันว่าอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันที่จะสรุปการเจรจาอาร์เซ็ปให้ได้ในปี 2561 ผู้นำของแต่ละประเทศจะต้องให้ท่าทีในการเจรจากับผู้แทนของประเทศตนที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเร่งรัดให้การเจรจามีความคืบหน้าและสามารถสรุปได้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาด นอกจากนี้ ในแต่ละรอบการเจรจาทุกประเทศจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการทยอยสรุปประเด็นที่จะอยู่ในความตกลงให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดร่วมกันไว้ ซึ่งขณะนี้สามารถสรุปได้แล้ว 2 เรื่องจากทั้งหมด 18 เรื่อง ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะเป็นการประชุมรอบสำคัญก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป ครั้งที่ 6 ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2561
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์