หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน

18 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1055)

รมต.นร.กอบศักดิ์ฯ แถลงข่าวในงาน Meet the Press หัวข้อ "ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน”
 
ย้ำ 8 เดือน นับจากนี้ รัฐบาลผลักดัน โครงการเพื่อประชาชน: "Strength From Bottom” เข้มแข็งจากฐานราก
 
(14 มิ.ย. 61) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวในงาน Meet the Press หัวข้อ "ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
"ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” ว่า การปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน (Reform Together) มี 6 ด้าน
 
1.ด้านแก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อาทิ ไม้มีค่า รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม เช่น ไม้พยุง ไม้สัก เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้แก่ประชาชน อีกทั้งสนับสนุนจัดกองทุนสร้างผู้นำชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง และสนับสนุนการจัดการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและทำให้ควบคุมปริมาณและราคาสินค้าเกษตรได้อีกด้วย
 
2.ด้านแก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
3.ด้านการแก้โกง สร้างความโปร่งใส มีการเฝ้าระวัง สร้างความโปร่งใส โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการให้โอกาสภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต
 
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการปกครอง มีการสร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง อาทิ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อบรมครูผู้สอน สร้างหลักสูตรและสื่อการสอนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และจัดให้มีสภาประชารัฐท้องถิ่น
 
5.ด้านการปฏิรูปราชการเพื่อประชาชน โดยมีการวางระบบ Big Data ภาครัฐ พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ และมีการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
 
6.ด้านสร้างอนาคตไทยให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งได้มีการส่งเสริม Start Up สนับสนุนโซลาร์รูฟเสรี โดยเปิดให้ซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟได้อย่างเสรี รวมถึงการจัดรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนและระบบสื่อดิจิทัล พร้อมเครือข่ายเกี่ยวกับป่าชุมชนต้นแบบ "พิทักษ์ป่าพัฒนาชาติ”
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลา 8 เดือน นับจากนี้ต่อไป รัฐบาลพร้อมผลักดัน โครงการเพื่อประชาชน: "Strength From Bottom” เข้มแข็งจากฐานราก โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีกองทุนพัฒนาผู้นำชุมชน และเปิดสภาประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ผลักดัน พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน และ พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม ธนาคารต้นไม้ ธนาคารปูม้า พ.ร.บ. ป่าชุมชน ไม้มีค่าตัดได้ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และการปลดล็อค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้วยการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ธนาคารที่ดิน พ.ร.บ. ขายฝาก โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และโครงการยาเพื่อประชาชน
 
อีกทั้ง มีการปฏิรูปกระทรวงต้นแบบ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีการประเมิน วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
 
 
 
ข้อมูล กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และสำนักโฆษก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์