หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงานรวมพลังกระตุ้นสังคมมีส่วนร่วม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างยั่งยืน

14 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1611)

รมว.แรงงาน เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมเห็นความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ให้ได้รับการแก้ไขคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล พร้อมจับมือ ILO สำนักงานสถิติฯ สำรวจข้อมูลการทำงานของเด็กในประเทศไทย

 

13 มิ.ย.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีบทบัญญัติให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วต้องดำเนินมาตรการโดยทันทีและอย่างได้ผลเพื่อให้บรรลุซึ่งการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ของประเทศ

 

ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ระบุว่า สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยประเมินว่า "มีความสำเร็จมาก” (Significant Advancement) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อแสดงพลังในการต่อสู้เพื่อให้ลูกจ้างเด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกประการ

               

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ” โดยนายแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรวมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงเด็กและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พร้อมเป็นสักขีพยานร่วมกับ พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง (ศปมผ.) โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะเป็นภาคีดำเนินการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติ

สำหรับการสำรวจครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
 
ที่มา: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
/ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ/ กระทรวงแรงงาน
www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์