หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ ยกระดับการขนส่งสินค้าอาเซียน

13 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1040)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับระบบในการปฏิบัติงาน พร้อมผลักดันการยกระดับระบบขนส่งสินค้าของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าต้องมีความทันสมัย รองรับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันกับภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ และในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์แห่งใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานคัดแยกในอนาคต

ทั้งนี้ ศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ เป็นลำดับที่ 2 ของศูนย์ไปรษณีย์ในระดับภูมิภาค มีความสำคัญกับระบบงานส่งต่อสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งรับผิดชอบการส่งต่อชิ้นงานระหว่างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ ก่อนการจัดส่งถึงผู้รับตามที่อยู่ปลายทางที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์