หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
การบริโภคแอลกอฮอล์ของสิงคโปร์

12 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1366)

สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถือได้ว่ามีนโยบายและกฎระเบียบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเป็นประเทศพัฒนาของสิงคโปร์ที่ทำให้รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่สูงเฉกเช่นประเทศพัฒนาแล้วอีกหลายประเทศ อีกส่วนหนึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการความเรียบร้อยและสร้างวินัยให้แก่พลเมืองด้วยการลดโอกาสในการเข้าถึงอบายมุข
 
แม้ประเทศสิงคโปร์จะมีอัตราผู้บริโภคแอลกอฮอล์เป็นประจำ (มากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์) ประมาณเพียงร้อยละ 3.2 และบริโภคอย่างสม่ำเสมอ (1-3 วันต่อสัปดาห์) เพียงร้อยละ 7 โดยมีผู้ที่ไม่บริโภคแอลกอฮอล์เลยสูงถึงร้อยละ 49 และผู้บริโภคไม่สม่ำเสมอประมาณร้อยละ 40 (น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)
 
หากแต่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสิงคโปร์ในปัจจุบัน ดูจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากราว 1.45 ลิตรแอลกอฮอล์ต่อคนต่อปี ในปี 2003 มาเป็น 1.88 ลิตรแอลกอฮอล์ต่อคนต่อปี ในปี 2013 ทั้งนี้ การบริโภคส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่เครื่องดื่มประเภทเบียร์ถึงกว่าร้อยละ 70 รองลงมาคือ สุรากลั่นร้อยละ 15 และไวน์ร้อยละ 13 โดยผู้ชายมีอัตราการบริโภคมากกว่าผู้หญิงเฉลี่ย 4.7 และ 2.4 ลิตรแอลกอฮอล์ต่อคนต่อปีตามลำดับ
 
 
ข้อมูล หนังสืออุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์