หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ

11 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1692)

ผู้นำประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง หรือ Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) ได้แก่ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพฯ
 
การประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน" (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และจะมีการประชุม ACMECS CEO Forum ภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง” (Connecting our Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration) จะมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำ ภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การประชุมผู้นำ ACMECS ในครั้งนี้จะมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่
1. ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งจะสะท้อนเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะมุ่งมั่นและบรรลุความตั้งใจให้ ACMECS ให้เป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนและเอื้อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
2. แผนแม่บท ACMECS (ACMECS Master Plan) ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) ซึ่งเน้นความเชื่อมโยง 3 เสาหลัก หรือ "3S” ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค หรือ Seamless Connectivity (2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ หรือ Synchronized ACMECS และ
(3) การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมหรือ Smart and Sustainable ACMECS เพื่อเป็นแนวทางในการหารือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในอนาคต
 
นอกจากนี้ มิติใหม่ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการหารือระหว่างผู้นำ ได้แก่ แนวคิดการจัดตั้งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) และกองทุนทรัสต์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะระดมทุนสำหรับการพัฒนาโครงการภายใต้แผนแม่บท ACMECS และการเชิญหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้แทนจากประเทศนอกอนุภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศ และนักธุรกิจชั้นนำของประเทศสมาชิก ACMECS ด้วย
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์