หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Competitions)

8 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1251)

ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Competitions) สำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดประชุมประเทศสมาชิกในปี 2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และตกลงให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและค่านิยมที่ดีของการทำงานในกลุ่มเยาวชนและแรงงานฝีมือ อีกทั้งให้ร่วมมือในการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพต่าง ๆ และเพื่อเป็นเวทีที่สร้างการยอมรับความเป็นเลิศด้านฝีมือ ช่วยพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีฝีมือในระดับสูง โดยประเทศสมาชิกได้กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการแข่งขัน ดังนี้
 
- จัดการแข่งขันทุก 2 ปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันลงมติเลือกประเทศที่จะรับเป็นเจ้าภาพ
- แบบแข่งขัน (Test Projects) ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงร่วมกันใช้แบบการแข่งขันครั้งล่าสุดขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ แบบแข่งขันของทุกสาขา จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศสมาชิก เนื้อหาจะสะท้อนถึงเทคโนโลยีล่าสุดและความต้องการทักษะแรงงานของตลาดโลก โดยเชื่อว่าผู้ที่ทำแบบแข่งขันได้ย่อมทำงานในสถานประกอบการได้เช่นกัน แบบแข่งขันของ WorldSkills มีการปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่มีการแข่งขันใหม่ แบบแข่งขันของ WorldSkills ครั้งล่าสุด จึงเป็นวิธีการที่ดีที่ช่วยให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ฝึกฝนให้ก้าวทันกระแสโลกอยู่เสมอ ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินสาขาละ 2 คน ระยะเวลาแข่งขัน 3 วัน (ภายในระยะเวลา 15-18 ชั่วโมง)
 
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อปี 2538 ณ ประเทศมาเลเซีย ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 6 สาขา ได้รับเหรียญทองช่างเชื่อมไฟฟ้า เหรียญเงินช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไม้(ก่อสร้าง) และประกาศนียบัตรช่างเชื่อมไฟฟ้า จนถึงปัจจุบันจัดการแข่งขันแล้วเป็นครั้งที่ 11 เมื่อปี 2559 ณ ประเทศมาเลเซียเช่นกันกับครั้งแรก ซึ่งไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 17 สาขา ได้รับรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญฝีมือ และรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม
 
การแข่งขันฝีมือแรงงาน เป็นกระบวนการหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานอันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก รวมทั้งเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติจะมีโอกาสเข้ารับการเก็บตัวฝึกซ้อม และการคัดเลือกเยาวชนไปเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติต่อไป โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาจะพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติตามลำดับ
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์