หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุม ACMECS ครั้งที่ 8 ศูนย์กลางแห่งการเจริญเติบโต

7 มิถุนายน 2018

(5มิ.ย.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023) [ACMECS Master Plan (2019-2023)] และร่างปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 8 (8th ACMECS Summit)
 
สาระสำคัญ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า
ประเทศไทยในฐานะประธาน ACMECS จะจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 (8th ACMECS Summit) ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน” (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) โดยที่ประชุมฯ จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
 
1. ร่างปฏิญญากรุงเทพของการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ของประเทศสมาชิกที่จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของ 5 ประเทศสมาชิก เช่น
1) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-8 ต่อปี
2) การเมืองที่มีเสถียรภาพและความปรองดองทางสังคม มีความสามัคคีและความสงบ
3) ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ซึ่งเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก การมีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ร่างปฏิญญาฯ จะมีแผนแม่บท ACMECS เป็นแนวทาง (roadmap) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างการปฏิบัติ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของ ACMECS เพื่อให้อนุภูมิภาคในกลุ่ม ACMECS เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าของภูมิภาคและของโลก เพื่อรองรับกับความท้าทายต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรมเพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็น "ศูนย์กลางแห่งการเจริญเติบโต” ที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม
 
1. แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023) เป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอนุภูมิภาค ที่จะใช้กำหนดแนวทางการดำเนินการระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อให้การดำเนินการสอดรับกับแผนแม่บทอาเซียนด้านความเชื่อมโยง ค.ศ. 2025 รวมถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 มีสาระสำคัญ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ คือ "สร้าง ACMECS ที่เชื่อมโยงภายในปี ค.ศ. 2023”
2.2 แนวทางการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้
1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity)
2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies)
3) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS)
 
2.3 ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023) ทั้งนี้ ในระยะแรกจะมุ่งเน้นโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล และพลังงาน (hardware connectivity) โครงการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ การค้า การลงทุน (software connectivity
 
2.4 แผนแม่บทฯ จะมีเอกสารภาคผนวก (Annex) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ที่ประเทศสมาชิกสามารถปรับเพิ่มหรือแก้ไขต่อไป (living document) โดยมี "คณะกรรมการประสานงาน” (Coordinating Committees) กำกับดูแลการดำเนินโครงการสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ในแต่ละเสา
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์