หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

7 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 599)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” โดยมีบุคคลระดับสูงภาครัฐประกอบด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูตต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสื่อมวล เข้าร่วมงาน
 
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้ประกาศให้ "การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกรายที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ได้เข้าพบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อยื่นจดทะเบียนสัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ปี ค.ศ.1930 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระบบทุกมิติและเป็นสากล
 
ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลได้กำชับหน่วยงานด้านกฎหมาย สืบสวน ปราบปรามเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อให้การดำเนินคดีมีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหลักฐาน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีความเที่ยงตรงและโปร่งใส
 
ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ รัฐบาลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและการไม่เลือกปฏิบัติกับผู้เสียหาย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีแผนจัดเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดตั้งสถานคุ้มครอง (Shelter) และกล่าวเชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมจดทะเบียนเป็นสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้ารับบริการนอกเหนือจากสถานคุ้มครองฯ ของรัฐ
 
ด้านการป้องกัน เป็นมาตรการที่สำคัญมาก หากสามารถป้องกันที่ต้นเหตุของการค้ามนุษย์ได้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายรองรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้ทำงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากล รัฐบาลได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์แก่ประชาชน รวมไปถึงรณรงค์ลดอุปสงค์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความกังวลต่อปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในสังคม รวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยังคงเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดและขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์