หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
Future Thailand ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

5 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 390)

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น 1 โซน Central Court Zone C (ใกล้ลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับพิธีกรชื่อดัง และนิทรรศการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมถึงเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทย
 
สำหรับแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน 6 เมษายน 2561 ประกอบด้วย ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม พลังงาน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ส่วนความคืบหน้าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตามขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาของกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
 
 
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์