หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยมุ่งมั่นยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานให้เป็นสากล

5 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 466)

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบผู้อำนวยการใหญ่ ILO เพื่อยื่นสัตยาบันพิธีสารปี 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 ซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยเพราะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้การจดทะเบียนฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานให้เป็นสากล ทั้งยังแสดงเจตนารมณ์ว่าไทยมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างจริงจังในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การยื่นการให้สัตยาบันพิธีสารปี 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 มีวัตถุประสงค์หลักคือ การขจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและคุ้มครองเยียวยาเหยื่อ เป็นการแสดงท่าทีของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางเพศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการคือ หลักของการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชายบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นพัฒนาคนที่ศูนย์กลางความครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 2560-2564 นโยบายระดับชาติ ประเทศไทย 4.0 ที่จะปรับโครงสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
 
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมให้อำนาจและความเสมอภาคแก่สตรี โดยเฉพาะการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาสตรีและการรวมสตรีเข้าสู่กระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคกัน นอกจากนี้ ยังยืนยันในการให้ความร่วมมือกับ ILO และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและอาชีพต่อไป
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ที่จะแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้พยายามพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับพิธีสารโดยได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 นี้ และการให้สัตยาบันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามในระดับหนึ่งและยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าไทยมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างจริงจังในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์