หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ERIA ปี 2561

1 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1059)

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and EastAsia: ERIA) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11 (11th ERIA Governing Board Meeting) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ ERIA รวมทั้งวางนโยบายและกำหนดแผนงานต่าง ๆ
 
ศ.ดร.สกนธ์ กล่าวว่า ERIA ได้จัดทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนและเอเชียตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ERIA ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายออกแบบนโยบาย (Policy Design Department: PDD) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยนำผลงานวิจัยของ ERIA มาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำงานวิจัยในประเด็นที่สำคัญของการเจรจาความตกลง RCEP เพื่อให้การสนับสนุนต่อประธานคณะกรรมการเจรจาการจัดทำตัวชี้วัดด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าของอาเซียน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) ผ่านการใช้งานฐานข้อมูล NTMs ในอาเซียนที่ ERIA จัดทำขึ้น ผ่านความร่วมมือกับ UNCTAD ซึ่งการส่งเสริมการดำเนินงานของ PDD จะช่วยทำให้ ERIA เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ Think Tank ที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจและเวทีการค้าโลก
 
นอกจากนี้ ERIA ยังได้จัดทำผลงานวิชาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นงานวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง การลดช่องว่างการพัฒนา และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผู้ที่สนใจเข้าถึงงานวิจัยดังกล่าวได้ที่ www.eria.org ซึ่ง ERIA ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลงานได้ง่ายและมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ERIA ยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกลุ่มประเทศ CLMV และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี ร่วมกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2560
 
.ดร.สกนธ์ กล่าวเสริมว่า ในปี 2561 ERIA จะเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งสถาบันศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย รวมทั้งการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชียตะวันออก พร้อมรองรับประเด็นความท้าทายจากทั้งภายในและนอกภูมิภาค ทั้งนี้ ERIA ก่อตั้งขึ้นตามมติของผู้นำในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของอาเซียนและเอเชียตะวันออก ผ่านงานวิจัยทางเศรษฐกิจในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ โดย ERIA มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2551 และปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2561 ERIA ได้รับการจัดอันดับใน Global Go To Think Thank Index for 2017 ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็น Economic Think Tank อันดับที่ 24 ของโลก
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์