หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสต์

1 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1501)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ กำหนดเดินทางไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) สมัยที่ 107 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) โดยในการประชุมในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวาระเข้าพบ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO และจดทะเบียนยื่นสัตยาบันพิธีสารเสริมอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ด้วย
 
สาระสำคัญของการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 107 (107th Session of the International Labour conference: 107th Session of ILC) เป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ในเรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง รวมถึงหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในประเด็นว่าด้วยแรงงานบังคับ และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอันนำไปสู่การหลีกเลี่ยงปัญหาและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
 
ทั้งนี้ นอกจากการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) สมัยที่ 107 ในครั้งนี้แล้ว พล.ต.อ.อดุลย์ จะได้มีกำหนดเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการให้บริการกงสุลสัญจร นอกเวลาราชการแก่คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ พบปะคนงานไทยในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมหารือข้อราชการกับนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในมาตรการการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์