หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

31 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1573)

อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ที่ห้องประชุมน้ำน่าน โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก” กิจกรรมการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก” กิจกรรมการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ
 
ครั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยมีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอที่ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความเป็นมาที่ยาวนาน และทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ หากสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอได้ โดยการนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตดังกล่าวมาผสมผสานด้วยการเล่าเรื่องและถอดอัตลักษณ์สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมการออกแบบเครื่องประดับ และการผลิตผ้าทอพื้นเมืองผสมผสานกับการออกแบบ ตามกระแสความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีใหม่ จนเป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการยอมรับ ออกสู่ตลาดสากล นับว่าเป็นการช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้ นำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์