หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เร่งรัดการดำเนินการของศูนย์ OSS ‘ย้ำ’ ไม่ดำเนินการใน 30 มิ.ย. ผิด กม. แน่นอน

24 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 970)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแผนการพิสูจน์สัญชาติและการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมุ่งเร่งรัดให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้พิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 67,688 คน (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 22 พ.ค. 61) คงเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 66,803 คน ขณะที่ตัวเลขในศูนย์ OSS ระยะที่ 2 ดำเนินการไปแล้ว 190,705 คน (ตั้งแต่ 23 เม.ย. - 22 พ.ค. 61) คงเหลือที่ต้องดำเนินการอีก 169,517 คน
 
การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวระยะที่ 2 ร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ลาว และเมียนมา ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดหางานจังหวัด 15 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตาก ตราด นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่1-10 และหัวหน้าศูนย์ OSS กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 - 4 ใน 2 ประเด็น คือ การพิสูจน์สัญชาติและการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับทราบข้อขัดข้องต่าง ๆ และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้จัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
 
"มีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แล้วจำนวน 190,705 คน เป็นกัมพูชา 68,419 คน ลาว 8,975 คน เมียนมา 113,311 คน คงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการ จำนวน 169,517 คน จากจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ต้องดำเนินการคือ 360,222 คน ขณะที่ตัวเลขการพิสูจน์สัญชาตินั้น พบว่า พิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 67,688 คน (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 22 พ.ค. 61) คงเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 66,803 คน เป็นกัมพูชา 54,413 คน ลาว 8,086 คน เมียนมา 4,304 คน ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวฯ ไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์ OSS และพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ เพราะหากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา จะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้ ทั้งยังจะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย”
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือ
โทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์