หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ดันโคราชเป็นประตูโลจิสติกส์สู่อีสาน

18 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 852)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่โดยรอบ อาทิ ธุรกิจบำรุงรักษาคอนเทนเนอร์โลจิสติกส์ เป็นต้น
 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพในจังหวัดดังกล่าว เชื่อมโยงการค้ากลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และส่งเสริมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
นอกจากนี้ นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ตามมติคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 
ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นต่อการศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบรายละเอียดโครงการ ดังนี้.-
 
-ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในอดีต
-กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
 -พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการในพื้นที่
-เมื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ
 
ขณะที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่า ควรเชื่อมโยงกับผลไม้ในทุกพื้นที่ของประเทศและผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านด้วย รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งเพื่อเข้าสู่ตลาดกลาง และการบริหารจัดการโครงการควรมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้ในปี 2563
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์