หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

16 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 716)

(8พ.ค.61)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
 
สาระสำคัญ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง-ล้านช้างระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด
 
หลักการเบื้องต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคั่งต่อสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งจีนและไทย และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้กองทุน
 
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอณุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
ขอบเขตความร่วมมือ ดำเนินโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งจัดฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การประชุมโครงการ วิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล
 
ระยะเวลาของความร่วมมือ มีระยะเวลา 5 ปี จากวันที่มีผลบังคับใช้ (วันที่ลงนาม) และจะขยายระยะเวลาการบังคับใช้โดยอัตโนมัติในทุก ๆ 5 ปี เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน ไปยังอีกฝ่ายการบอกเลิกข้อตกลงฯ จะไม่มีผลต่อข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามร่างบันทึกความเข้าใจนี้
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์