หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
บทบาทของสตรีในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำโดยเฉพาะการประกอบการในเอสเอ็มอี

16 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1197)

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับฐานราก ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและดำรงตำแหน่งประธานเครือข่าย ผู้ประกอบการสตรีอาเซียนต่อจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีวาระ 2 ปี คือ ปี 2562 และ 2563 โดยไทยจะต้องขับเคลื่อนประเด็นสตรีทางเศรษฐกิจในอาเซียน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศและพลังสตรีกับเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยความร่วมมือในลักษณะเกื้อกูลกัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในทุกระดับ เนื่องจากผู้ประกอบการสตรีมีสัดส่วนและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรี การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับฐานราก ทั้งด้านการผลิตและการตลาดในรูปแบบประชารัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การปรับตัวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
 
ด้านคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในแวดวงสตรี กล่าวว่า การที่สตรีรู้จักเรียนรู้เทคโนโลยีและนำเครื่องมือทางธุรกิจที่ทันสมัยมาใช้ ถือเป็นความเท่าเทียมกันทางธุรกิจและเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีอย่างแท้จริง ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่าง ๆ ได้สร้างความท้าทายและโอกาสที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพราะลูกค้าปัจจุบัน มีการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยเช่นกัน จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมให้ความรู้สตรีในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะสตรีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศไม่แพ้ผู้ชาย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์