หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

11 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1371)

กระทรวงวัฒนธรรมประสานภาคเอกชนจัดงานนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 
(๙ พ.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก Celebrating the National Glass Plate Negative Recognized as UNESCO Memory of the World
 
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านจดหมายเหตุ และเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในฐานะที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
ดังนั้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงกำหนดจัดนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
การจัดงานนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกภาพมาจัดแสดงกว่า ๑๕๐ ภาพ แบ่งออกเป็น ๘ หัวเรื่อง ได้แก่
 
๑. มองสยามผ่านฟิล์มกระจก นำเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา
๒. สัญลักษณ์ของชาติ นำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย
๓. พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ภาพที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า
๔. การพัฒนาประเทศ นำเสนอภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในบ้านเมือง
๕. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์
๖. อาคารสถานที่ นำเสนอภาพเกี่ยวกับโบราณสถาน วัด อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น
๗. บุคคล นำเสนอภาพบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ และ
๘. สยามกับสังคมโลก นำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี
 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอวดภาพจากนักสะสมและบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณสิริกิติยา เจนเซน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอรรถดา คอมันตร์ การเสวนา การสาธิตการทำฟิล์มกระจกและการถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจก การจำหน่ายของที่ระลึก การถ่ายภาพย้อนยุค
 
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. วันพุธถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับคณะบุคคลหรือสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมและร่วมกิจกรรมการเสวนาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อเพื่อระบุวัน เวลา และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์