หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง

9 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1121)

(8พ.ค.61) ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) เสนอ เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14  รับรองร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
สาระสำคัญของร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง (Declaration on the Framework to Minimize the Harmful Effects of Fake News) เป็นการรับรองกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวงที่ได้รับการให้ความเห็นชอบร่วมกันในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 โดยจะมีการดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง ได้แก่
 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศและสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อในภูมิภาคอาเซียน
(2) ใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกคน
(3) ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองอาเซียนเพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายข่าวลวง
(4) ส่งเสริมการศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลในระดับประเทศตามแนวคิด "ค่านิยมหลักของการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในอาเซียน”
(5) ส่งเสริมให้แต่ละประเทศมีการตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาข่าวลวงทั้งการเฝ้าระวัง ติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(6) สนับสนุนให้ภาคประชาชนสังคม หน่วยงานด้านโทรคมนาคม องค์กรด้านสื่อ และภาคเอกชนร่วมสร้างบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติในการยับยั้งข่างลวงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิก
(7) แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการรับมือต่อความท้ายทายของข่าวลวง
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์