หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน

20 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1794)

(17เม.ย.61)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูและความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
 
กรอบการเจรจาฯ ดังกล่าว จะนำมาใช้ในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ Task Force on development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และเอกสารกรอบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำเครื่องมือทางกฎหมายในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียนให้มีขอบเขตครอบคลุมการกำหนดหลักการ ข้อกำหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสานของภูมิภาค
 
ทั้งนี้ กรอบการเจรจาฯ มีขอบเขตและสาระสำคัญ คือ
(1) กำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยในระดับสากล
(2) กำหนดขอบข่ายและเงื่อนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(3) พัฒนาพิธีสารของภูมิภาคสำหรับใช้ในการควบคุมและดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
4) พัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียนและลดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ
(5) สนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงฯ เช่น การระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ความโปร่งใส การเพิ่มบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ การมีผลใช้บังคับและการแก้ไขความตกลง รวมทั้งประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์