หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-สหราชอาณาจักร หารือความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันหลัง Brexit

8 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1409)

นายเลียม ฟ็อกซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ในโอกาสเดินทางเยือนไทย พร้อมหารือเพื่อกระชับความสัมพั นธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหารือเรื่ องการออกจากการเป็นสมาชิ กสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่ างไทยเเละสหราชอาณาจักรภายหลัง (Brexit) ตลอดจนการดำเนินการของสภาผู้ นำนักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council) เพื่อส่งเสริมเเละผลักดันให้เกิ ดความร่วมมือการค้าและการลงทุ นระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพั นธ์ที่ดีในทุกมิติ จึงหวังว่าทั้งสองประเทศจะรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งทางด้านการค้าและการลงทุ นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

 

สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่มีศั กยภาพ เป็นคู่ค้าและนักลงทุนรายสำคั ญของไทย ซึ่งสามารถขยายความร่วมมื อและทำกิจกรรมทางการค้ าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการชักชวนสหราชอาณาจั กรให้เข้ามาลงทุนในอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ของไทย ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในสาขาที่สหราชอาณาจักรมี ความเชี่ยวชาญ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เเละอากาศยาน ในขณะเดียวกันไทยก็มีการลงทุนในสหราชอาณาจั กรมากเช่นกัน เช่น ธุรกิจโรงงานถลุงเหล็ก ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

 

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับ 18 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในสหภาพยุโรป โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 7,019.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 19.67 การส่งออกมีมูลค่า 4,079.21 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้เเก่ รถยนต์เเละอุปกรณ์ ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์เเละส่วนประกอบ อากาศยาน อัญมณีเเละเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เเละการนำเข้ามีมูลค่า 2,940.69 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้เเก่ เครื่องจักรกลเเละส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชกรรมเเละเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์

 

 

ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์