หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สรุปสาระการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

8 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1482)

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกกรรมาธิการแม่น้ำโขง อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมด้วยผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา โดยก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 จะเริ่มขึ้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบและหารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา สาระสำคัญคือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การเปิดจุดผ่านแดนระหว่างทั้งสองประเทศ และเส้นทางรถไฟ

      

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 โดยนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในที่ประชุม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง โดยชื่นชมต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิก พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมาธิการฯ รวม 3 ด้าน คือ

(1) นโยบายด้านความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคแม่น้ำโขง ไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือ โดยเฉพาะการบริหารจัดการภัยทางธรรมชาติที่สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน้ำ มาสู่การกำหนดนโยบายของประเทศ

(2) การดำเนินความพยายามในการผลักดันให้แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำแห่งความมั่นคั่งและยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน และการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(3) การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง พึงมุ่งเน้นการนำผลการศึกษาและองค์ความรู้ แปลงสู่แผนการดำเนินงานได้ที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

นการนี้ นายกรัฐมนตรีประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาเสียมราฐ เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันของผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ในการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนบน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับหุ้นส่วนการพัฒนาต่อไป สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ในอีก 4 ปีข้างหน้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์