หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เน้นย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยง

2 เมษายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1172)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ของการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion (GMS) Summit) ครั้งที่ 6 ใน หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ของความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการให้เกิดความมั่งคั่งร่วมกัน ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา” (Leveraging on 25 Years of Cooperation, and Building a Sustainable, Integrated, and Prosperous GMS) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง เน้นย้ำถึงบทบาทและความสำเร็จของ GMS ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 25 ปี เนื่องจากวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยความสำเร็จของ GMS ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อมุ่งเชื่อมโยงประชาชน 340 ล้านคน ของทั้ง 6 ประเทศรวมทั้งบูรณาการด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) เพื่อยกระดับรายได้ ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน
 
และในโอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอแผนการทำงานที่ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่
 
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ(connectivity) ซึ่งไทยได้เร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งไปยังประตูเชื่อมโยง (Gateway) ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผ่านประเทศไทยไปถึงโครงข่ายที่สำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ทางตอนใต้ของประเทศไทย
 
การเร่งพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่อนุภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง(competitiveness) โดยไทยกำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกภายใต้โครงการ EEC ให้สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงการผลิตกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและโลก จึงขอให้ประเทศสมาชิกแผนงาน GMS ยึดหลัก 3M ได้แก่ ความไว้เนื่อเชื่อใจ (Mutual Trust) การเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) การผลักดันให้ GMS เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน มีความตั้งใจ และยั่งยืน (Community)
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะด้านทักษะและสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการจะมุ่งสู่ประชาคม GMS ที่มั่งคั่ง ยั่งยืน จะต้องมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชียที่ได้สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญของแผนงานความร่วมมือของ GMS ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์