หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม น่าน สมุทรปราการ สระบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และปัตตานี

28 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1713)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้เน้นในเรื่องการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 6 เขต เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 
โดยพิจารณาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง
 
ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่านมาได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้ว 9 เขต และต่อมาได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในเบื้องต้นอีก 6 เขต เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทย
 
โดยทางกระทรวงฯได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าใน 6 กลุ่มพื้นที่ที่มีความเหมาะสม คือ จังหวัดน่าน สมุทรปราการ สระบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี
 
ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นแหล่งที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม โดยในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากงบจังหวัด งบหน่วยงาน และงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และในปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อแสดงทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขต จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 9 เขต ตามความเห็นของคณะกรรมการ ททช. โดยจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ขณะนี้ควรที่จะได้รับการพัฒนา และซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น
 
สำหรับการประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มเติมนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวนำร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการ ททช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ ซึ่งร่างดังกล่าวเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
โดยผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระจายรายได้ในท้องถิ่น
 
นอกจากนี้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดมาตรฐาน ASEAN Community Based Tourism Standard เพื่อใช้รับรองการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียน
 
ทางกรมการท่องเที่ยวจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการดำเนินการรับรองมาตรฐานอาเซียนและพัฒนาชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์