หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในต่างประเทศ

28 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1306)

รอง นรม. วิษณุฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ โดยรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน (26 มี.ค. 2561) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
ที่ประชุมรับทราบกิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย และผู้ประกอบการของไทย
 
ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์และนำผลงานสื่อบันเทิง บุคลากร และการให้บริการด้านการผลิตและการถ่ายทำสื่อบันเทิงในประเทศไทย ก้าวสู่เวทีการเผยแพร่และการเจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด "ทีมประเทศไทย” (CONTENT THAILAND) โดยได้นำผู้ประกอบการไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง รวมมูลค่าการเจรจากว่า 1,000 ล้านบาท
 
ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรด้านสื่อบันเทิงและศิลปินไทยจำนวน25คน ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และกำหนดจัดโครงการเสวนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีน และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ซึ่งจะเชิญผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์ของจีนมาให้ความรู้ และจะจัดให้มีกิจกรรมนักลงทุนในงานดังกล่าวด้วย
 
พร้อมกันนี้ ยังรับทราบการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศฯ ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นขึ้น โดยได้จัดฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นจำนวน 11 เรื่อง ณ โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยขณะนี้มีภาพยนตร์ต่างประเทศที่มาถ่ายทำในประเทศไทยได้รับอนุมัติคืนเงินแล้ว 2 เรื่อง ได้รับการอนุมัติให้สิทธิประโยชน์แล้ว 2 เรื่อง และยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วอีก 3 เรื่อง
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเช่าพื้นที่โรงภาพยนตร์สกาลาซึ่งกำลังจะหมดสัญญาเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยต่อไป โดยมีมติเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งคณะทำงานซึ่งมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้า ไปเจรจาความเป็นไปได้ดังกล่าวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งในรูปแบบคณะอนุกรรมการฯ
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์