หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ

27 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1170)

คณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ (United Nations Working Group on the Issues of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises) มีกําหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 โดยคณะทํางานฯ จะมีโอกาสพบกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรับข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) ในไทยในภาพรวม
 
การเชิญคณะทํางานฯ เยือนไทยแสดงถึงความจริงใจและความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยที่จะนําเสนอพัฒนาการ รับฟังความเห็นและข้อชี้แนะเพื่อประโยชน์ในการใช้ปรับปรุงการดําเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยการเยือนครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งไทยสามารถรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของคณะทำงานฯ ในขณะเดียวกัน ไทยก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประเทศอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights - NAP) ซึ่งไทยถือเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชีย และรัฐบาลได้ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ
 
คณะทํางานฯ เป็นหนึ่งในกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 มีอาณัติหลักในการส่งเสริมการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) ผ่านการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี การส่งเสริมการหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และการเดินทางเยือนประเทศสมาชิกสหประชาชาติอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับคําเชิญ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์