หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

21 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 3454)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 (14 มี.ค. 61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 
ที่ประชุมรับทราบการดำเนินโครงการเมืองนักอ่านในปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนำร่อง จำนวน 36 แห่ง ซึ่งพบว่ามีการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทำให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน
 
โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกระตุ้น รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของการอ่าน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561
 
จึงเห็นควรขยายผลการดำเนินงาน โครงการเมืองนักอ่านให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านอย่างทั่วถึง พร้อมเปิดโอกาสเข้าถึงการอ่านและร่วมกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบการประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่าน International Conference Association on Literacy in Digital Era May 2018 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมการอ่าน เขียน เรียนรู้แห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเพื่อการสร้างชาติ โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และคณะนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเเลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัยในด้านการเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
 
พร้อมทั้งสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยให้เข้มแข็งในทุกเพศทุกวัย พร้อมยกระดับพลังทางสติปัญญาและ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน Thailand 4.0
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดการประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่าน International Conference Association on Literacy in Digital Era May 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเเรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์