หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เดินหน้าปฏิรูปการท่องเที่ยว

15 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1748)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยกลยุทธ์การดำเนินงานแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก โดยเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลก พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถการแข่งขันทางตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ใน 4 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลไทย และพื้นที่เชื่อมโยง
 
โดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งพักตากอากาศที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีความหลากหลายของสถานที่ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กีฬา และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 
โดยมีแนวคิดการพัฒนาคือ เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ยึดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์และรถไฟ และเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงในตลาดโลกให้เข้าถึงมากขึ้น
 
ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดกรอบระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถสัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความหรูหรา มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้กับประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้จะส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นในอดีตที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีโอกาสได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สามารถแข่งขันสู่ตลาดในระดับโลกได้ ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงฯได้พร้อมที่จะพัฒนา ดูแล และแก้ไข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
ในส่วนของมาตรการสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ทางกระทรวงฯได้กำหนดเขตพื้นที่เมืองรอง ในเขตการปกครองระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นเมืองหลัก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 6 อำเภอ และประจวบคีรีขันธ์ 5 อำเภอ ให้กรมสรรพากรประกาศเป็นเขตเพิ่มเติม เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการทางภาษี
 
อีกทั้งมุ่งพัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ใน 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น โครงการปรับปรุงและขยายสนามบินบ่อฝ้าย ชุมพร และระนอง โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล และโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟขบวนพิเศษ เป็นต้น
 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชน ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันตามกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกให้ได้ตามเป้าหมายในระยะ 5 ปีข้างหน้า และเดินหน้าโครงการที่ควรเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 45 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 170.69 ล้านบาท เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 4 จังหวัด รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์