หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ยุทธศาสตร์พัฒนาคน

15 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1134)

การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล เกี่ยวกับการพัฒนาคนไทยมุ่งเน้นทำให้ประชาชนศักยภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องปูพื้นฐานให้มั่นคง นั่นคือ การปลูกฝังสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเด็กไปสู่ผู้ใหญ่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การเตรียมคนซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้
 
จึงตั้งเป้าหมายในการสร้างหลักคิดและกระบวนทัศน์ที่เหมาะสม สำหรับคนไทยในสังคมวันนี้ และโลกในวันข้างหน้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ ในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า รัฐบาลได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยเป็นไทยนิยม ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เปิดตัวด้วยการตกลงพันธะสัญญาเพื่อสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำคัญคนไทยผ่านภาคีเครือข่ายกว่า 300 เครือข่าย น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการทำเพื่อชาติบ้านเมือง โดยมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป
 
"คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน จัดงาน "สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจะรวมพลังขององค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยใน 5 เรื่อง คือ ความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในจิตสำนึก เป็นพฤติกรรมของคนไทย เป็น "ไทยนิยม” ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” นายกรัฐมนตรี กล่าว การระดมกำลังของทุกภาคส่วนถือเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดผล
 
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีองค์กรเครือข่ายทั้งผู้นำศาสนา 5 ศาสนา สถาบันการศึกษา และอีกหลายภาคส่วนได้จัดระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนงานตามกรอบการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศเป็นชุมชนคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ การปลูกฝังและฟื้นค่านิยมคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์