หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยและสหประชาชาติย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการทุจริต

6 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1207)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายยูริ เฟโดทอฟ (Mr. Yuri Fedotov) ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (UNODC) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบผู้อำนวยการบริหาร UNODC และเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัย (High Level Conference on Sustainable Development, Crime Prevention and Safe Societies) ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ในปี 2573 ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันการดำเนินงานตามคำมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบ ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมที่ UNODC เห็นถึงความมุ่งมั่นและพระปรีชาสามารถของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ UNODC ขอบคุณที่ไทยสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตในพื้นที่ที่ปลูกพืชเสพติด โดยนำศาสตร์พระราชาเข้ามาใช้ ตามที่พระองค์เจ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด หรือที่เรียกว่า "แนวทางการพัฒนาทางเลือก” (Alternative Development) ซึ่งผู้อำนวยการ UNODC ได้เห็นพร้องที่จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ "Safe Mekong” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโครงการปฏิบัติการสืบสวนร่วมต่อต้านเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามลุ่มแม่น้ำโขง รวมกัน ได้แก่ เวียดนาม ลาว ไทย กัมพูชา เมียนมา และจีน รวมทั้งมุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจาก UNODC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่านทางด้านสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ UNODC ชื่นชมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่า ไทยได้ใช้มาตรการและกฎหมายในการแก้ไขปัญหา อาทิ ไทยได้ประกาศให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์