หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเปิดตัวเรือสาธิตเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงานในเรือประมง

4 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1005)

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญลำดับต้นกับการส่งเสริมการทำประมงที่รับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนและสวัสดิภาพของแรงงานบนเรือประมง นั้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กรมประมง บริษัท เนสท์เล่ เอส. เอ. และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำพิธีเปิด "เรือประมงสาธิต” ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือประมงสาธิตที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559

เรือประมงสาธิตชื่อ "ปลาลัง 1” เป็นเรือประมงเก่าที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพภายในใหม่บนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานบนเรือที่ดี เช่น การจัดวางผังพื้นที่ใช้สอยสำหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการดำเนินกิจกรรมยามว่างที่เหมาะสม การติดตั้งห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย และการเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทาง การปรับปรุงสภาพเรือประมงที่ดำเนินการได้จริง โดยเรือ "ปลาลัง 1” ได้เริ่มนำไปปฏิบัติงานจริงในท้องทะเลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญชวนผู้ประกอบการกิจการประมงและเจ้าของเรือมาชมตัวอย่างการจัดการของเรือ พร้อมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องสวัสดิภาพแรงงานในภาคประมงให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานบนเรือมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วมาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งโครงการเรือสาธิตดังกล่าวสอดรับกับวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงดังกล่าว นอกจากนี้ เรือดังกล่าวยังเป็นเรือต้นแบบที่ถูกต้องตามอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในภาคประมง (C188) ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยกำลังปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพของการปฏิบัติงานในภาคประมงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ด้วย

โครงการเรือประมงสาธิตนับเป็นตัวอย่างความริเริ่มที่ดีตามนโยบายประชารัฐเพื่อความส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐนำโดยกรมประมง ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน กับบริษัท เนสท์เล่ฯ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ SEAFDEC และองค์กร Verité โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพแรงงานในภาคประมง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า แรงงานในภาคประมงได้รับการดูแลตามกฎหมายของไทย โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ เพื่อยกระดับการประมงของไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป
 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์