หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37

1 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1311)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) สมัยที่ 37 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC สมัยที่ 37 เกี่ยวกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยและการทำงานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 
ในด้านการดำเนินการของไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความมุ่งมั่นในการอนุวัติวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 และการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้แจ้งพัฒนาการเชิงบวกของไทย โดยเฉพาะการประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการริเริ่มมาตรการทางสังคมและการปฏิรูปกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการทำงานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากในครอบครัว การใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมฯ พบหารือกับนาย Filippo Grandi ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเกี่ยวกับสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั้งในไทยและภูมิภาค โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่และความร่วมมือในการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบเมียนมาที่อาศัยอยู่ในไทย ทั้งนี้ ข้าหลวงใหญ่ฯ แสดงความชื่นชมไทยในการขจัดความไร้รัฐและขอให้ไทยคงการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง นอกจากนี้ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและผลักดันความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของไทยในมิตินี้ต่อไป
 
การเข้าร่วมประชุม HRC สมัยที่ 37 เป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งแจ้งพัฒนาการเชิงบวกของไทยและร่วมฉลองการครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน 48 ประเทศแรกที่ร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์