หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

28 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 2243)

(27ก.พ.61)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021[The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Country Programming Framework (CPF) 2018-2021] และกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว
 
สาระสำคัญ
 
1. FAO เป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้นด้วยความพยายามทุกวิถีทางที่จะพิชิตความยากจน ให้โลกปราศจากความหิวโหยและทุพโภชนาการ รวมถึงการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลกโดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา
 
แต่เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของผู้ให้ คือ FAO มากกว่าที่จะคำนึงถึงความต้องการของประเทศสมาชิก ดังนั้น ในปี 2548 FAO ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงานระยะปานกลางระหว่างประเทศสมาชิกกับ FAO โดยใช้ชื่อว่า National Medium Term Priority Framework : NMTPF เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานความร่วมมือของ FAO เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประเทศสมาชิก โดยไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่เริ่มจัดทำกรอบการดำเนินงานดังกล่าวกับ FAO
 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ FAO ประจำประเทศไทย จัดการประชุมหารือระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันยกร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและ FAO ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 โดยแนวทางการจัดลำดับความสำคัญสูงของความร่วมมือในกรอบความร่วมมือ CPF ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 จะต้องสอดคล้องกับบริบท/แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) กรอบหุ้นส่วนความร่วมมือไทย – สหประชาชาติ (UN-Thailand Partnership Framework : UNPAF) (2017-2021) เพื่อเสนอให้ฝ่าย FAO พิจารณา
 
โดยประเด็นสำคัญสูงของรัฐบาลไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ CPF มี 3 ข้อ ดังนี้ ข้อที่ 1 ความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารได้รับการปรับปรุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและเพื่อส่งเสริมการค้า ข้อที่ 2 สนับสนุนและเพิ่มโอกาสของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างครอบคลุม ข้อที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์