หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.บุรีรัมย์ จัดประชุมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

23 กุมภาพันธ์ 2018

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกัน
 
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านกรวด และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอละหานทราย ให้การต้อนรับ นายวาด ปารานีน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย นายงอ เมงจรูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ พร้อมกับประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือของทั้ง 3 จังหวัดในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และพัฒนาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และพัฒนาตลาดการค้าในบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกูเตรียมรองรับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต รวมไปถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมตามเส้นทาง นครวัด นครทม – ปราสาทเขาพนมรุ้ง อันเป็นการกระดุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการกีฬา
 
ส่วนการเปิดจุดผ่านแดน ช่องสายตะกู ที่ผ่านมาทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร การค้าขายของผู้ประกอบการของแต่ละฝ่าย การขอเชื่อมระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทยไปยังจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา การกำหนดวันเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนามในสรุปผลการประชุมเพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยของแต่ละฝ่าย ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำข้อมูลต่างๆ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์