หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6

22 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 2099)

(20 ก.พ.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้
 
1. เห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6
 
2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยไม่มีการจัดทำเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
 
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)
 
4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา
 
สาระสำคัญ
1. ไทยและกัมพูชามีกลไกสำคัญในการหารือด้านการค้าระดับทวิภาคี คือ การจัดประชุม JTC ไทย – กัมพูชาซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง ล่าสุดกัมพูชามีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงพนมเปญ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเป็นประธานร่วม
 
2. การประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้า เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – กัมพูชา และแนวทางจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น การกำหนดเป้าหมายการค้า การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดงาน CLMVT Forum 2018 รวมทั้ง การพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างกัน เป็นต้น
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์