หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

22 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1442)

(20ก.พ.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
 
การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)
 
สาระสำคัญ
 
 กฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย มีสาระสำคัญเป็นการ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เรียกโดยย่อว่า "ADPC” เป็นองค์การระดับภูมิภาคที่เป็นอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไร มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ มีการจัดการ การจัดสรรเจ้าหน้าที่ และการดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีความมุ่งหมายในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การพัฒนา และมนุษยธรรมและให้ ADPC มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อชุมชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยกำหนดให้ภาคีผู้ลงนามกฎบัตรฯ (ซึ่งประกอบด้วย ไทย กัมพูชา จีน ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และอินเดีย) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ADPC โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก แต่อาจบริจาคให้กองทุนของ ADPC โดยสมัครใจ ทั้งนี้ กฎบัตรฯ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่ารัฐภาคีผู้ลงนามก่อตั้งจะให้สัตยาบันครบทุกประเทศ (ขณะนี้เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังมิได้ให้สัตยาบัน) และเมื่อกฎบัตรฯ มีผลใช้บังคับ ศูนย์ฯ จึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์