หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ระบบ E-license ให้การรับรอง มอก. รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

20 กุมภาพันธ์ 2018

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนา TISI Transformation เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license โดยกล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 นั้น จำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางให้ชัดเจน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ซึ่งหนึ่งในแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบการมาตรฐานโดยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในกิจกรรมการมาตรฐานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งนี้ ระบบ e-license ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของ Big Data กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน 10 วันทำการ ครอบคลุม 10 มาตรฐาน และจะดำเนินการให้ครอบคลุม 173 มาตรฐาน
 
ซึ่งในปีนี้ โดยมีเป้าหมายให้สามารถออกใบอนุญาตได้ครบทุกมาตรฐาน ภายในปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล
 
ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ระบบ e-license เป็นระบบที่ให้บริการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้กระบวนการออกใบอนุญาต มอก. ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรวจสอบได้ โดยการนำระบบดังกล่าวมาใช้ ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สมอ. ได้เริ่มเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ e-license แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์