หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สวทช. จับมือ NARO ลงนามความร่วมมือใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์พืช แก้ปัญหาผลผลิตการเกษตร

19 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1047)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุปทูตเชิดชาย ไช้ไววิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Akihiro Sasaki รองประธานที่ปรึกษาอาวุโส NARO เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศ
 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นครัวของโลก แต่ด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทำให้ผลผลิตการเกษตรทั้งคุณภาพและปริมาณลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด การปรับปรุงพันธุ์พืชตามวิธีการดั้งเดิมนั้นใช้ระยะเวลานานและแรงงานสูงในการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามต้องการ ดังนั้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถปรับปรุงลักษณะที่ต้องการในพืชได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทยไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารของทั้ง 2 ประเทศ โดยจะเป็นความร่วมมือครอบคลุมงานวิจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านพืช สัตว์ อาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนำร่องจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพืชเป็นอันดับแรก โดยจะจัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับแต่งจีโนมในพืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ ให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญนักวิจัยหลักจาก NARO มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (keynote speaker) รวมถึงการจัดสมาคม (Consortium) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานปรับแต่งจีโนมในประเทศไทย โดยมี สวทช. เป็นศูนย์กลาง”
 
โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสามารถนำกระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพืชอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเทคนิคในการศึกษาตำแหน่ง หน้าที่ และกลไกการทำงานของยีนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อยกระดับการปรับปรุงพันธุ์พืชแนวอณูวิธี หรือ Molecular breeding (คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล) ใช้องค์ความรู้ด้านลำดับเบสจีโนมที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted Selection : MAS) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงองค์ความรู้และผลงานที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถต่อยอดและออกไปสู่ภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์