หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-สหภาพยุโรป เสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียน

14 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1799)

(13 ก.พ. 61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้าง ขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus
 
เห็นชอบต่อร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการการสนับสนุนด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from The EU :ARISE Plus)
 
อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบร่างสัญญาฯ และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาดังกล่าว
 
สาระสำคัญ
 
1. โครงการ ARISE Plus มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน สนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และเพิ่มขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรของอาเซียน
 
โครงการนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) ตลาดเดียวอาเซียน
(2) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน
(3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียน
(4) การเฝ้าสังเกตการบูรณาการอาเซียน
 (5) การขนส่งทางอากาศอาเซียน
 
โดยสหภาพยุโรปได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 41 ล้านยูโร ผ่านความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 – 2565 ทั้งนี้ โครงการ ARISE Plus เป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ ARISE ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560
 
2. ร่างสัญญาการให้ของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียน ภายใต้โครงการ ARISE Plus ประกอบด้วย (1) เงื่อนไขพิเศษซึ่งเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนของสหภาพยุโรปจะลงนามร่วมกัน และระบุถึงข้อตกลงต่าง ๆ อาทิ วัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณและการจ่ายเงินรายละเอียดการติดต่อ และ (2) ภาคผนวก 1 -9 ของเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งระบุถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการ เงื่อนไขทั่วไป งบประมาณ กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจ่ายเงิน และรายงานการเงิน เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์การดำเนินการ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์โดยรวม ส่งเสริมขีดความสามารถเชิงสถาบัน โดยผ่านการบริหารการบูรณาการที่ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล รวมถึงสถิติ การประสานงานและบริหารจัดการ และปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน
 
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
(1) เพิ่มขีดความสามารถการดำเนินการและการติดตามผลในพื้นที่หลักของสำนักเลขาธิการอาเซียน 
(2) พัฒนาระบบและสถาบันของสำนักเลขาธิการอาเซียน
ให้บรรลุมาตรฐานการจัดการระหว่างประเทศ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการเงินทุนและโครงการ และการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์