หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ท่องเที่ยวขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นหลักความสะอาด และปลอดภัย

14 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 2055)

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาการดำเนินงานมีลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน และเป็นภาระให้กับประชาชน จำเป็น ต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ "ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ซึ่งคำว่า "ไทยนิยม” ไม่ใช่การสร้างกระแส "ชาตินิยม” แต่อยู่บนพื้นฐานของ "ความเป็นไทยโดยไม่ทิ้งหลักสากล” ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ตลอดจนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง สร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในทุกระดับอย่างเต็มที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นใน 2 เรื่องหลักในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือ เรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ประเทศไทยและประเทศท่องเที่ยวทั่วโลกควรยึดปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือน
 
การดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น ทำให้ทราบถึงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาเมือง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น และในขณะเดียวกันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย ในโครงการนี้ถือเป็นงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง โดยจะเริ่มดำเนินงานตามกรอบวาระงานสำคัญ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์