หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน และงานเทศกาลประเพณี

13 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1139)

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2561 ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจัดทำงบกลางปีพิเศษเพิ่มเติมวงเงิน 150,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ 3 ด้าน ประกอบด้วยการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและการปฏิรูปภาคการผลิต ใช้พัฒนาแผนลงทุนในชุมชน
 
โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเป็นหลัก โดยทุกโครงการที่เสนอจะเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น สำหรับการจัดทำงบประมาณดังกล่าวได้หารือถึงการบูรณาการงบประมาณร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว
 
ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดจะต้องลงพื้นที่สำรวจ ทำประชาคม ร่วมกันหารือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในรูปแบบประชารัฐถึงความต้องการเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการพัฒนาในมิติของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมชนวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวงานเทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์