หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย – กัมพูชา ร่วมลงนาม MoU ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

5 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1368)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ H.E Say Samal รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แห่งราชอาณาจักรไทย และ H.E Chea Sam Ang อธิบดีกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้ลงนามร่วมกัน ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
 
การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา อันจะนำไปสู่การเชื่อมต่อพื้นที่ป่าระหว่างประเทศให้กลับเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ สามารถลดปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าไม้ของทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป
 
การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ ได้แก่
1) การแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสายงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง และชุมชนท้องถิ่น
2) การพัฒนาศักยภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการใหม่ ๆ
3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วม โดยการแลกเปลี่ยน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสารสนเทศทางวิชาการ
4) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมในระดับท้องถิ่น อาทิเช่น การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน การพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม รวมถึงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการป้องกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่นบริเวณพื้นที่คุ้มครอง
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์