หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเร่งผลักดันความร่วมมือกับลาวให้เชื่อมโยงกันในทุกมิติ

5 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1230)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ไทย – ลาว ครั้งที่ 21 ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยผลการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งให้ความสำคัญในทุกมิติ อาทิ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ที่ประชุมให้ความสำคัญต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน รวมทั้งเร่งรัดการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน เพื่อไม่ให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาร่วมกัน ส่วนด้านเศรษฐกิจ สองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งทางถนน สะพาน และทางรถไฟ โดยจะก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) เป็นลำดับแรก สำหรับความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า ไทยยืนยันจะดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าใน สปป. ลาว เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองฝ่าย และภูมิภาคอาเซียน
 
นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากำหนดแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยยังอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนไว้ให้ยั่งยืน อีกทั้งจะเพิ่มพูนความร่วมมือกับลาวในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในสาขาเกษตร สาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์