หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รฟท. ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการความร่วมมือระหว่างไทยและจีน

31 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1217)

การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม ร่วมกับผู้สังเกตการณ์จากคณะกรรมการคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1) ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โดยทำสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพจาก National Development and Reform Commission แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา และดำเนินการภายใต้มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยการรถไฟฯ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในการดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ
 
นอกจากนี้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศเพื่องานก่อสร้างในโครงการเดียวกัน การรถไฟฯ จะดำเนินการภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์