หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุน (Angel Investor) สร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้มีฐานภาษียั่งยืน

31 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1088)

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุน ที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Angel Investor โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุน ซึ่งปัจจุบันมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 
โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 5 รอบบัญชี ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนโดยผู้ได้รับสิทธิประโยชน์คือบุคคลธรรมดา โดยกำหนดให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้น เพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 แสนบาท โดยผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ลงทุนในหุ้นนั้นและมีการจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 
นอกจากนี้ จะต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท รวมทั้งมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ หรือรายได้เกี่ยวเนื่องรวมกันไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด โดยระยะเวลาของเงินที่จ่ายไปในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562
 
อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐเพียงเล็กน้อย แต่จะมีส่วนในการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้มีฐานภาษียั่งยืน และจะทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์