หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน

31 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1517)

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับรองฝ่ายไทย หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ได้เป็นสาระสำคัญและไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลไทยในภายหลัง ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
 
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Minister’s Meeting Retreat: ADMM Retreat) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นความคิดริเริ่มของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะประธานการประชุม ADMM ในปี 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ตลอดจนส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศและของภูมิภาคในภาพรวม
 
โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการฝึกร่วม การประชุมหารือ และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์