หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ระยอง พิจารณาแผนพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

26 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1757)

(25 ม.ค.2561) นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ดรุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
เพื่อพิจารณาภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
นอกจากนี้ ยังพิจารณาแผนงานโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนใน 7 ระบบหลัก ทั้งระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การประกอบกิจการเป้าหมายและที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการน้ำ การควบคุมและขจัดมลภาวะ และระบบอุบัติภัย
 
ซึ่งคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในแผนการพัฒนาเมือง ผังเมือง และระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขต EEC เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์