หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)

25 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1580)

วันนี้ (25 ม.ค.61) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ และกรมการกงสุล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ
 
รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้มีการตรวจลงตราประเภท SMART Visa เพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนจากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทยซึ่งจะมีส่วนช่วยเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันในเวทีโลก โดยมีกำหนดเริ่มกระบวนการยื่นขอรับการตรวจลงตราได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 
SMART Visa เป็นวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ 4 กลุ่มประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามหลักเกณฑ์ และผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด โดยจะต้องเข้ามาทำงาน ลงทุน หรือดำเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
(7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(9) อุตสาหกรรมดิจิตอล และ
(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 
คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภท SMART Visa มีดังนี้
(1) ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
(2) นักลงทุน
(3) ผู้บริหารระดับสูง
(4) Start-ups
 
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท SMART Visa จะแตกต่างจากวีซ่าชนิดทั่วไป ดังนี้
(1) อายุวีซ่าสูงสุด 4 ปี
(2) ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน
(3) ขยายเวลารายงานตัวจากเดิมทุก 90 วันเป็นทุก 1 ปี
(4) สามารถเดินทางเข้า-ออกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกลับเข้ามาใหม่
(5) คู่สมรสและบุตรได้รับสิทธิพำนักเท่ากับผู้ได้รับสิทธิหลัก และสามารถทำงานที่ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์